سردخونه

چندین ساعت کار سخت تو بیابون های قم هوا به قدری داغه که شتر زانو می زنه زبون روزه و عطش خونه خراب کن تنها چیزی که می تونه تو رو از مرگ حتمی نجات بده اینه… یه سردخونه با دمای ده ها درجه زیر صفر بری تو و در رو روی خودت ببندی جلوی [...]