بعد از سالها، یه بار دیگه برگشتم به روستایی که بخش زیادی از دوران کودکی و نوجوونیم رو توش گذروندم و یک عالمه خاطرات قشنگ و شیرین ازش دارم. پدربزرگ پدریم توی این روستا زندگی میکردن و تا ده دوازده سالگیم، هر سال سه ماه تعطیلی تابستون رو میومدیم اینجا. همون سالهایی که محرم توی تابستون بود. خودشون میگن، چهروا (بر وزن کهربا)، یهنی چهره آباد. واقع در شهرستان ماهنشان و از توابع زنجان. توی اون دوران خیلی از جنبه های یه زندگی روستایی رو تجربه کردم. به چرا بردن گاو و گوسفند به همراه عموم، سفر به دوردست ها به وسیله ی الاغ برای چیدن اسفند در کوه ها. چیدن علف با داس و کوبوندن تیغه ی داس بر روی انگشتم و زخمی که هنوز جاش روی دستم هست. خرمن کوبی و انتقال خروارهای کاه به انبار. دوشیدن گاو. پختن نون. دره ی من چه سر سبز بود (اسم فیلمه). یه رود از وسط روستا رد میشد که آب زیادی داشت. یه طرف رود خونه ها بودن، طرف دیگه، باغ های ده. تصورش هم دیوانه م میکنه. دیروز اما اثری از اون رود ندیدم. خشکسالی بیشتر باغها رو ازبین برده بود و اگر نبود چاه های عمیقی که این اواخر اونجا حفر شده، شاید الان این چهره دیگه آباد نبود. یه نکته ی دیگه در مورد این روستا این که همون روستاییه که مردان نمکی باستانی معروف، در معادن نمکش کشف شدن.

Yesterday, after years eventually I was back again to the village in which I have spent a big part of my childhood and have a lot of sweet and beautiful dreams. My father’s father was living here and I spent the summer holidays here every year until I was 12. This village is called “Chehreh Abad” that means nice and perfect face. It is located near Zanjan province in Iran. In that period I experienced many aspects of rural life. Like taking the cows and sheeps to the pasture or reaping the grass using scythe, milking cows and cooking bread. There was a big river flowing across the village surrounded by the houses and alleys at one side and gardens and trees at the other side. There was no sign of that river yesterday and droupht had destroyed the majority of the gardens and the face of the village was totally changed. If thouse deep pits were not digged some years ago you could never find that village over there right now and it would has been vanished. Another important point about this village is that the world wide famous salt men were discovered in the salt mines close to it. Ancient bodies that were almost intact when they were found and belong to the people who came for discovering salt thousands years ago.