Project Description

طراحی لوگوی شانلی

شانلی یک شبکه وفاداری مشتریان است. کلمه شانلی در زبان ترکی یعنی دارای شان و منزلت والا.

طراحی لوگوی شانلی

طراحی لوگوی شانلی

طراحی لوگوی شانلی

طراحی لوگوی شانلی