Project Description

طراحی کاتالوگ کنگره بین‌المللی TopHPC

کنگره TopHPC یک رویداد مشترک میان آسیا و اروپا است که با هدف فراهم آوری فرصت مناسب برای متخصصان صنعتی، دانشمندان، دانش پژوهان و تصمیم گیران این حوزه به صورت تخصصی روی موضوع محاسبات با کارایی بالا (HPC) و تحلیل کلان داده (Big Data) برگزار می گردد.

طراحی کاتالوگ کنگره بین‌المللی TopHPC

طراحی کاتالوگ کنگره بین‌المللی TopHPC

طراحی کاتالوگ کنگره بین‌المللی TopHPC

طراحی کاتالوگ کنگره بین‌المللی TopHPC

طراحی کاتالوگ کنگره بین‌المللی TopHPC

طراحی کاتالوگ کنگره بین‌المللی TopHPC

طراحی کاتالوگ کنگره بین‌المللی TopHPC