الان نشسته بودم تو محل کارم و داشتم گوگل پلاس رو چک می کردم به عنوان بخشی از کار. یکی از دوستان مطلبی در مورد یکی از دودل های اخیر گوگل نوشته بود که اختصاص داشت به یکی از دانشمند های ایرانی و نقدش کرده بود. کنجکاو شدم ببنیم اون دودل هم چنان هست یا نه. رفتم تو صفحه ی اصلی گوگل و با این تصویر مواجه شدم. فکر کردم در مورد جشنی یا اتفاق خاصیه. ماوس رو بردم روش تا بیینم جریان چیه، در کمال تعجب با این نوشته رو برو شدم.

تولدم دیروز بود و خودمم یادم رفته بود دیگه. اینو که دیدم کلی ذوق کردم و واسه خودم تنهایی خندیدم. دمت گرم گوگل.