Project Description

طراحی لوگوی وبسایت اقرأ

این لوگو برای وبسایت آموزش قرآن اقرآ طراحی شده است. در طراحی آن از نمادهای رحل قرآن و فرم های اسلامی استفاده شده است.

طراحی لوگوی وبسایت اقرأ

طراحی لوگوی وبسایت اقرأ

طراحی لوگوی وبسایت اقرأ

طراحی لوگوی وبسایت اقرأ